İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:49. (Ekim 2013). ss.1-28

TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Bülent ÖZMEN* Ali Tolga ÖZDEN**

Özet

Çalışmanın hedefi Türkiye’deki mevcut afet yönetim sistemini uluslararası afetler politikasında özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yaşanan dönüşüm çerçevesinde incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla öncelikle uluslararası afetler politikasında geleneksel yaklaşımlardan afet risk yönetimine doğru yaşanan değişimin mihenk taşı olan gelişmeler özetlenecek, afetlerle mücadelede geleneksel yaklaşımların yetersizliği irdelenerek yeni mücadele yaklaşımı tanımlanacaktır. Türkiye’nin afet politikalarının gelişimi tarihsel bir perspektif içinde özetle aktarılarak mevcut durum analiz edilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak da bu analizler çerçevesinde yapılacak değerlendirme ile Türkiye’de ihtiyaç duyulan bütüncül ve riske dayalı afet yönetim modelinin oluşturulmasının önündeki temel sorunlar değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Afet, Afet Yönetimi, Risk, Afet Yönetimi Mevzuatı, AFAD

A CRITICAL EVALUATION RELATED TO DISASTER MANAGEMENT SYSTEM OF TURKEY

Abstract

Aim of the study is to analyze and evaluate the ongoing disaster management system of Turkey within the framework of international disasters policy which particularly has been shifting by the 1990s. Firstly, the developments in the international disasters policy which indicates benchmarks of shift from traditional approaches to disaster risk management are summarized, nextly the insufficiency of the traditional approaches is addressed and the new coping approach is identified. The development of Turkey’s disaster policies is analyzed through a brief historical perspective in order to evaluate the current situation. Finally, the main barriers preventing the development of a comprehensive and risk-based disaster management model which is urgently needed in Turkey are evaluated.

Keywords: Disaster, Disaster Management, Risk, Disaster Management Legislation, AFAD

http://istanbul-universitesi.dergipark.gov.tr/download/article-file/5712