Yayınlar

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. BÜLENT ÖZMEN’in Özgeçmişi:

 • Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu. “Türkiye’nin Deprem Tehlikesi Işığı Altında Ankara’nın Depremselliği” isimli yüksek lisans tezi hazırlayarak yüksek mühendis, 2011 yılında “Ankara İlinin Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi” isimli doktora tezini hazırlayarak doktor unvanı almıştır.
 • Doçentlik ile ilgili ESER incelemesi ve SÖZLÜ sınavlardan başarılı bir şekilde geçerek 16 Ekim 2017 tarihinde “Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanında” Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır.
 • Değişik tarihlerde Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesinde çalıştı. 28 Eylül 2006 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmaya başladı. Halen burada çalışmaya devam etmektedir. Hem kamu hem üniversite tecrübesine sahiptir. 
 • Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurucuları arasında yer almış ve merkezin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
 • 5 tanesi SCI-Expanded dergilerde, 15 tanesi Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan, 19 tanesi kitaplarda bölüm olarak basılan, 6 tanesi ulusal hakemli dergilerde, 29 tanesi ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan ve 17 tanesi diğer yayınlar kapsamında değerlendirilen 91 tane makalesi/bildirisi bulunmaktadır.
 • Yukarıda sayılan makalelere ilave olarak yazarları arasında bulunduğu 17 kitap ve editörlüğünü yapmış olduğu 9 tane kitabı vardır.
 • Web of Science göre yayınlarına 169 atıf, Google Akademik’e göre yayınlarına 766 atıf yapılmıştır. Google Akademik’e göre h-endeksi 14, i10-endeksi 20 dir.
 • Afet yönetimi, afet risklerinin azaltılması, afet tehlikesi ve afet riski, afet eğitimi, deprem, depremsellik, deprem tehlikesi ve riski, deprem senaryosu, kent planlaması ve yerbilimleri ile ilişkisi, coğrafi bilgi sistemi konularında çalışmaları bulunmaktadır. 
 • Türk Deprem Araştırma Dergisi, Resilience Dergisi, Afet ve Risk Dergisi gibi dergilere Alan editörü olarak Türkiye Jeoloji Bülteni ve Acil Yardım ve Afet Bilimi dergilerine de yayın kurulu üyesi olarak katkı vermektedir.
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Kentleşmede Risk Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programında “Türkiye’nin Afet Tehlikesi ve Risk Faktörleri” ve “Yerel Yönetimler için Afet Mevzuatı” derslerini çevrimiçi olarak vermektedir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programında “Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları” dersi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı kapsamında “Afet Yönetimi 1”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları” ve “Afet Yönetimi 2” derslerini çevrimiçi olarak vermektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürütülen “Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi” nde yer almıştır. Proje kapsamında birçok öğretmene afet yönetimi konusunda eğitimler vermiştir. Ayrıca proje kapsamında “Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu” kitabı hazırlamıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürütülen Okul Tabanlı Afet Eğitimi projesi kapsamında hazırlanmış olan “Afet Eğitimi Etkinlikleri”,  “Afet Eğitiminde Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi” ve “Temel Afet Bilgileri” kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen AFETE HAZIR TÜRKİYE projesi kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinin hazırlayıcıları arasında yer almıştır. Özellikle Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzunun hazırlanmasında etkin rol almıştır.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başta depremler olmak üzere afet yönetimi konusunda koordinasyon ve dil birliği sağlamak amacıyla hazırlanan “Açıklama Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” nün hazırlayıcıları içinde yer almıştır.
 • Kalkınma Bakanlığı tarafından 10. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan “Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonuna” raportör üye olarak seçilmiş ve raporun hazırlanmasına önemli katkılar vermiştir.
 • Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) tarafından yürütülen “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP) Amaç, Hedef ve Stratejilerini Oluşturma Projesi (2016) nde araştırmacı olarak yer almıştır.
 • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından “Invitation Program on Natural Disasters Management in Afghanistan” programı kapsamında 2 – 8 Şubat 2014 tarihleri arasında “Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Konusunda” konuşma yapmak üzere Japonya’ya davet edilmiştir.
 • Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) tarafından yürütülen “Afet Risklerinin Azaltılmasında Yönetişim ve Hesap Verebilirlik Değerlendirme Projesi (2013-2014) nde araştırmacı olarak yer almıştır.
 • Ankara Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün öncülüğünde ve koordinasyonunda hazırlanan Ankara İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanmasına destek olmak için akademik danışman olarak seçilmiş ve planın hazırlanmasına önemli katkılar vermiştir.
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yakın zaman içinde bitirilmesi planlanan “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022 – 2030)” çalışmalarına akademik olarak destek vermiştir.
 • Çok sayıda televizyon programına katılarak, başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok haber ajansı ve gazetelere demeç vererek veya röportaj yaparak ve birçok yerde konferanslara, panellere davet edilerek meydana gelen depremler, deprem tehlikesi ve riski, yapılması gereken çalışmalar gibi deprem ve afet yönetimi konusunda halkı ve yetkileri aydınlatmaya ve bilgilerini toplumla paylaşmaya, kamuoyunu aydınlatmaya çalışmaktadır.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI/SCI-Expanded/SSCI/AHCI)

A.1         ÜNAL SERPİL, ÇELEBİOĞLU SALİH, ÖZMEN BÜLENT (2014). Seismic Hazard Assessment of Turkey by the Statistical Approaches. Turkish Journal of Earth Sciences, 23(3), 350-360, Doi: 10.3906/yer-1212-9.

A.2         ÖZMEN BÜLENT, BAYRAK ERDEM, BAYRAK YUSUF (2014). An Investigation of Seismicity for the Central Anatolia Region, Turkey. Journal of Seismology, 18(3), 345-356, Doi: 10.1007/s10950-013-9411-2.

A.3         ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2014). Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Ankara and its Environs. Turkish Journal of Earth Sciences, 23(4), 462-474, Doi: 10.3906/yer-1032-6.

A.4         ÖZMEN BÜLENT (2015). Assessment of the Statistical Earthquake Hazard Parameters for the Central Anatolia Region, Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 8(8), 6341-6351, Doi: 10.1007/s12517-014-1591-8.

A.5         ÖZMEN BÜLENT, CAN HÜSNÜ (2016). Ankara İçin Deterministik Deprem Tehlike Analizi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(1), 9-18.

A.6         TATAR, O., SÖZBİLİR, H., KOÇBULUT, F., BOZKURT, E., AKSOY, E., ESKİ, S., ÖZMEN, B., ALAN, H., METİN, Y., 2020, Surface Deformations of 24 January 2020 Sivrice (Elazığ) – Doğanyol (Malatya) Earthquake (Mw: 6.8) Along the Pütürge Segment of the East Anatolian Fault Zone and its Comparison with Turkey’s 100-year-surface Ruptures, Mediterranean Geoscience Reviews, 2:385-410, https://doi.org/10.1007/s42990-020-00037-2

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B.1         ÖZMEN BÜLENT, KOCAEFE SÜLEYMAN (1999). The Seismicity and Earthquake Hazard of Ankara. International Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management, Middle East Technical University (Tam metin bildiri).

B.2         PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2006). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları. 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Konferansı (Özet bildiri).

B.3         ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, GÜLER HÜSEYİN, KOCAEFE SÜLEYMAN (1999). Seismic Risk Analysis for the city of Ankara. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition (Özet bildiri).

B.4         ÖZMEN BÜLENT, MURAKAMİ HİTOMİ, NURLU MURAT (1999). Human Casualty and Building Damage Statistics of the İzmit Earthquake of August 17, 1999. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region (Özet bildiri).

B.5         MİURA FUSANORİ, NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, ISHIKAWA SHİNİCHİRO (1998). An approach to Earthquake Damage Estimation Considering The Fault Extent. Second Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering (Özet bildiri).

B.6         NURLU MURAT, ÖZSARAÇ VEDAT, ÖZMEN BÜLENT (1997). A Case of Study Using Remote Sensing and GIS Techniques After Dinar (SW Turkey) Earthquake. International Symposium on Geology and Environment (Özet bildiri).

B.7         NURLU MURAT, GÖRMÜŞ SEZAİ, ÖZMEN BÜLENT (1999). New Approach: Potential Earthquake Risk and Hazard Model by Using Geographical Information System. International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region (Özet bildiri).

B.8         ÖZMEN BÜLENT, GERDAN SERPİL (2015). A Proposed Model for Disaster and Emergency Management for Educational Institutions. 5th International Earthquake Symposium, Kocaeli University (Özet bildiri).

B.9         NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, YİĞİT ALİ, TÜZEL BEKİR, ERENBİLGE TARHAN (2002). Disaster Management Studies at General Directorate of Disaster Affairs (GDDA). Ninth International Symposium on Natural and Human-Made Hazards (Özet bildiri).

B.10         YAMAZAKİ, Y., ÖZMEN, B., ERGÜNAY, O., KANEKO, F., MİYAZAKİ, R., 2017, Development and Its Dissemination of School Disaster and Emergency Management Plan in The Republic of Turkey,  16th World Conference on Earthquake, 16WCEE 2017, Santiago Chile, January 9th to 13th, paper no 276, registration code S-276, 12 pages.

B.11         PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2017), Yeni (Taslak) “Türkiye Sismik Tehlike Haritası’na Eleştirel Bir Bakış”, Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 10-14 Nisan, Ankara (Özet Bildiri) Editörler Levent Karadeniz, Sonay Boyraz Aslan, sayfa 186-187.

B.12         ÖZMEN BÜLENT, PAMPAL SÜLEYMAN (2017). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Evrimi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

B.13   ÖZMEN BÜLENT, TÜN MUAMMER (2018). Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programlarının İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan, Ankara (Özet Bildiri) sayfa 251-252.

B.14   ÖZMEN BÜLENT, TÜN MUAMMER (2019). Türkiye’deki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programlarının İncelenmesi,  Uluslararası Disaster and Resilience Congress, Papers of idRc2019, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü, ISBN: 978-605-031-286-7 (Özet Bildiri) sayfa 229.

B.15 ÖZMEN, BÜLENT, TÜN MUAMMER (2021). Türkiye’nin Afet Yönetimi Politikalarına İlişkin Tespit ve Öneriler,  Uluslararası Disaster and Resilience Congress, Papers of idRc2021, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 5-7 October 2021, Abstracts of idRc 2021, ISBN: 978-625-00-0458-6 (Özet Bildiri).

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

C1.1       GENCOĞLU SİNAN, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN, 1996, Yerleşim Birimleri ve Deprem, , Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 116.

C1.2       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, GÜLER HÜSEYİN, 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sayfa Sayısı 88.

C1.3       ÖZMEN BÜLENT, 2000, 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu (Rakamsal Verilerle), Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 132.

C1.4       ÖZMEN BÜLENT, 2000, Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesi, Türkiye Deprem Vakfı, Sayfa Sayısı 81.

C1.5       PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT, 2007, Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi, Sayfa Sayısı 1028, ISBN:978-97592358-6-4.

C1.6       PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT, 2009, Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek, Eflatun Yayınevi, Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-605-4160-27-3.

C1.7       ERGÜNAY OKTAY, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sayfa Sayısı 127.

C1.8       BARIŞ ŞERİF, GERDAN SERPİL, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 48.

C1.9       AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 138.

C1.10    AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, İlkokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 60.

C1.11     AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Okulöncesi Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 64.

C1.12    AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 204.

C1.13     AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Ortaöğretim Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 76.

C1.14     BARIŞ ŞERİF, GERDAN SERPİL, ÖZMEN BÜLENT, 2013, On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 20.

C1.15     AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Engelli Öğrenci, Veli ve Refakatçileri için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 44.

C1.16     AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Eğitmenler için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 112.

C1.17     AKER AHMET TAMER, ALNIAÇIK ÜMİT, ERDUR BAKER ÖZGÜR, BARIŞ ŞERİF, ÇELİK ÖZDEN TİMURLENK, GERDAN SERPİL, KIRIKKAYA ESMA, ÖZMEN BÜLENT, 2013, Ortaokul Öğrencileri için Afet Bilinci Eğitimi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sayfa Sayısı 52.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

C2.1       ÖZMEN BÜLENT, 2000, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin Rakamsal Verilerle Konut ve İşyeri Hasarları, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu Kitabı (Editör: Özmen Bülent, Bağcı Günruh), sayfa 156-215, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Sayfa Sayısı 224.

C2.2      ÖZMEN BÜLENT, 2000, Düzce-Bolu Bölgesinin Jeolojisi, Diri Fayları ve Hasar Yapan Depremleri, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu Kitabı (Editör: Özmen Bülent, Bağcı Günruh), sayfa 1-14, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Sayfa Sayısı 224.

C2.3       ÖZMEN BÜLENT, 2000, 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Eşşiddet Haritası, 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Raporu Kitabı (Editör: Demirtaş Ramazan), sayfa 209-221, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Sayfa Sayısı 295.

C2.4         Özmen, B., 2017, Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetim Planlarının Mevcut Durumu ve Mevzuat Karmaşası, Afet Yönetimi Kitabı (Editör: Özgür Önder, Murat Yaman), sayfa 149-161, Ekin Yayınevi, sayfa sayısı 184, ISBN: 978-605-327-567-1.

C2.5         Özmen, B., 2017, Afet Yönetimi ve Temel Kavramlar (Bölüm 1), Afet Yönetimi – I Kitabı (Editör: Bülent Özmen), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 – 26, ISBN: 978-975–06-2163-5 (1. Baskı).

C2.6         Özmen, B., 2017, Afet ve Afet Türleri (Bölüm 1), Temel Afet Bilgisi Kitabı (Editör: Muammer Tün), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 – 25, ISBN: 978-975-06-2163-5 (1. Baskı).

C2.7         Özmen, B., 2017, Acil Durum ve Afet Senaryosu Çeşitleri (Bölüm 1), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 2 – 25, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

C2.8         Özmen, B., 2017, Acil Durum ve Afet Senaryosu (Bölüm 2), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 26 – 45, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

C2.9         Özmen, B., 2017, Tehlike ve Risk Değerlendirmesi (Bölüm 3), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 46 – 72, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

C2.10         Özmen, B., 2017, Deprem Senaryoları (Bölüm 5), Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Kitabı (Editörler: Recep Bayar ve Muammer Tün), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 102 – 122, ISBN: 978-975-06-2251-9 (1. Baskı).

C2.11         Özmen, B., 2017, Türkiye’nin Afet Yönetimi Sistemi (Bölüm 2), Afet Yönetimi – II Kitabı (Editör: Bülent Özmen), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 36 – 65, ISBN: 978-975-06-2212-0 (1. Baskı).

C2.12            Özmen, B., Gökçe, O., 2018, Türkiye’nin Afetselliği, Türkiye’nin Afet Yönetimi Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla Kitabı (Editörler: Hayriye Şengün, Seçil Gül Meydan Yıldız ve Binali Tercan), sayfa 21-47, Palme Yayınevi, 471 sayfa ISBN: 978-605-282-148-0.

C2.13         Özmen, B., 2018, Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları (Bölüm 1), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 3 – 22, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

C2.14         Özmen, B., 2018, Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Mevzuatı (Bölüm 2), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 23 – 42, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

C2.15         Özmen, B., 2018, Tehlike ve Risk Analizi (Bölüm 3), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 43 – 62, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

C2.16         Özmen, B., Gerdan, S., 2018, Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planları (Bölüm 7), Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları Kitabı (Editör: Süleyman Pampal), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, sayfa 135 – 158, ISBN: 978-975-06-2315-8 (1. Baskı).

C2.17         Özmen, B., Gerdan, S., 2020, Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlamasının Önemi ve Planlamaya Genel Bakış, Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi Kitabı (Editörler: Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Yasin Şeşen), sayfa 81 – 102, Hiperyayın, 342 sayfa, ISBN: 978-625-7280-02-0, e-ISBN: 978-625-7280-03-7.

C2.18         Özmen, B., 2020, Türkiye’nin Yeni Deprem Tehlike Haritası, Türkiye Deprem Atlası Kitabı (Editör: Yıldırım Güngör), Atlas Dergisi, sayfa 82 – 85.

C2.19         Özmen, B., 2021, Üniversitelerde Afet Eğitimi, Gündem 2021 Afet Eğitimi Yapılanlar – Yapılamayanlar Kitabı (Editör: Mehmet Eryılmaz), sayfa 55 – 64, Afet Araştırmaları Derneği, 75 sayfa, ISBN: 978-605-74666-2-4.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D.1         ÖZMEN BÜLENT (2011). Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 54(3), 109-122.

D.2         ÖZMEN BÜLENT (2012). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Tarihsel Gelişimi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 55(1), 43-55.

 D.3        ÖZMEN BÜLENT (2013). Ankara için Deprem Olasılığı Tahminleri. Yerbilimleri, 34(1), 23-35.

D.4         ÖZMEN BÜLENT, ÖZDEN ALİ TOLGA (2013). Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(49), 1-28.

D.5         ÖZMEN BÜLENT, GERDAN SERPİL, ERGÜNAY OKTAY (2015). Okullar İçin Afet ve Acil Durum Yönetim Planları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi E-JOIR, 3(1), 37-52.

D.6        ÖZMEN BÜLENT, İNCE ZEYNEP DİDEM (2017). Okul Tabanlı Afet Eğitimi, Journal of Resilience, 1(1), 21-29, ISSN 2602-4667.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E.1          NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, SAYGILI ŞEREF (1995). Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmalarında Radon Yöntemi ve Kuzey Anadolu Fay Zonunda Yapılan Çalışmalar. TUJJB 100. Yıl Simpozyumu, 3, 1008-1023.

E.2          NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN (1995). Deprem Zararlarının Azaltılmasında Coğrafi Bilgi Sistemi. Deprem Zararlarının Azaltılması Çalışmaları Simpozyumu, 5-21.

E.3          ÖZMEN BÜLENT (2001). Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı.

E.4          HAMZAÇEBİ GÜLŞAH, NURLU MURAT, KOÇ NURCAN, TEMİZ AHMET, ÖZMEN BÜLENT (2004). İl Afet Bilgi Sistemi Çalışması (Kastamonu İli). 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 1-8.

E.5          NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, BİRHAN SÜLEYMAN, GÜRBÜZ MUSTAFA, MİRZAOĞLU METE, ÖZCAN SİPAHİ, TEKİN BEKİR (2006). CBS Kullanılarak Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 477-484.

E.6          PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2007). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Gelişimi. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı.

E.7          PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT, KOÇKAR MUSTAFA KEREM (2008). Ankara’nın Depremselliği. Ankara’nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı, 55-70.

E.8          ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara için Deprem Senaryosu. Ankara’nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı, 87-103.

E.9          ÖZMEN BÜLENT (2009). Bolu Yöresinin Deprem Tehlikesi Açısından İrdelenmesi. Ulusal Deprem Sempozyumu, 171-181.

E.10       BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN (2011). Türkiye’de Afet Zarar Azaltımını Sürdürülebilir Eğitimle Sağlamak. 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

E.11       ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2011). Türkiye’nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri. Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı.

E.12       ERGÜNAY OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2013). Deprem Tahminlerinin Halka Duyurulmasında Bilim İnsanlarının Sorumlulukları. II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

E.13       ERGÜNAY OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2013). Afet Yönetimi Açısından Van Depreminden Elde Edilen Dersler. II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı.

E.14       ERSOY ŞÜKRÜ, NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, TEKİN BEKİR, ÖZACAR ATİLLA ARDA, KUTERDEM KEREM, YILMAZ KORAY KAMİL, ERKMEN CENK (2016). 2015 yılını bitirip 2016’ya Başlarken Doğa Kaynaklı Afetlerde Neler Yaşadık?. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 76-79.

E.15       İNCE ZEYNEP DİDEM, ÖZMEN BÜLENT (2015). Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 118-119.

E.16       UZUN BERK, ÖZMEN BÜLENT (2015). Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 120-121.

E.17       ÖZDEN ALİ TOLGA, ÖZMEN BÜLENT (2013). Afet Yönetiminde Yeniden Yapılanma: FEMA-ABD ve AFAD-TÜRKİYE Karşılaştırması. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 302-303.

E.18       ÖZMEN BÜLENT, ÖZDEN ALİ TOLGA (2013). Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 300-301.

E.19       ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2012). Türkiye’nin Yeni Afet Yönetimi Sistemine Eleştirel Bir Bakış. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 226-227.

E.20       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, TEMİZ AHMET (2005). Afet İşleri Genel Müdürlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu.

E.21       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT, KUTERDEM KEREM, TEMİZ AHMET (2005). Afet Yönetimi ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Deprem Sempozyumu, 1472-1474.

E.22       ÖZMEN BÜLENT (2003). İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik İncelemeler için Depremselliğin Değerlendirilmesiyle İlgili Öneriler. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 238-239.

E.23       NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, TEMİZ AHMET, KUTERDEM KEREM, ERENBİLGE TARHAN, YİĞİT ALİ, GÜRBÜZ MUSTAFA, TÜZEL BEKİR, SİPAHİ ÖZCAN (2002). GIS Teknikleri Kullanılarak Kastamonu İli (Türkiye’nin kuzeyi) Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Oluşturulması. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı.

E.24       ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT (1998). Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 27.

E.25       NURLU MURAT, ÖZMEN BÜLENT, GÜLER HÜSEYİN, ÖZTÜRK FİKRİ, ÇORUH ENGİN, SÖMER ADEM, TÜZEL BEKİR, KARAKISA SALİH (1998). Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24.

E.26       PAMPAL SÜLEYMAN, ÖZMEN BÜLENT (2017), Türkiye Deprem Bölgeleri ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi, İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5, 12-14 Mayıs Kadirhas Üniversitesi Cibali Kampüsü, Bildiriler Kitabı, 169-186.

E.27            Özmen, B., 2017, Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetim Planlarının Mevcut Durumu ve Mevzuat Karmaşası, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Bildiri Kitabı (Editör: Özgür Önder, Murat Yaman), Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 17-18 Mayıs, Kütahya, 205-214, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-605–327-504-4.

E. 28        Tün, M., Özmen, B., 2018, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı, Türkiye’nin 20. Yuvarlak Masa Toplantısı Bildiri Kitapçığı (Editörler: Etkin Hasgül ve Meltem Şenol Balaban), sayfa 18 – 27, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara. 

E. 29        Özmen, B., 2018, Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Tehlike Haritasının Yerbilimleri Açısından Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Bildiri Özleri Kitabı (Editörler: Süha Özden, Özkan Ateş, Mustafa Avcıoğlu, Tolga Bekler, Alper Demirci, Erdem Gündoğdu, Cahit Çağlar Yalçıner), sayfa 5-6, Çanakkale Üniversitesi Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 01-03 Kasım, Çanakkale.

G. Diğer Yayınlar

G.1         ÖZMEN BÜLENT (2006). Ankara’nın Depremselliği. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dergisi, 28-33.

G.2         ÖZMEN BÜLENT (1999). Türkiye’deki Bütün İlçeler için Magnitüd-Frekans İlişkisinin Belirlenmesi. Deprem Araştırma Bülteni(82), 84-108.

G.3         ÖZMEN BÜLENT (2008). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Nedir ve Nasıl Hazırlanır?. Sivil Savunma Dergisi, 50(193).

G.4         ÖZMEN BÜLENT (2002). İstanbul İli İçin Deprem Senaryosu. Türkiye Mühendislik Haberleri, 1(417), 23-28.

G.5         ÖZMEN BÜLENT (1999). Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlemesi. Deprem Araştırma Bülteni(82), 5-83.

G.6         ÖZMEN BÜLENT (2010). Deprem Senaryoları ve İstanbul Örneği. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi, 14(176), 50-52.

G.7         ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT (2000). Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması. Deprem Araştırma Bülteni(83), 5-18.

G.8         ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara’nın Deprem Tehlikesi. Ankara Life Dergisi(2).

G.9         ÖZMEN BÜLENT, BAŞBUĞ ERKAN BERNA BURÇAK (2011). 5902 Sayılı Yasa ile Yeniden Düzenlenmiş olan Yeni Afet Yönetimi Sistemi. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi(186), 16-20.

G.10      ÖZMEN BÜLENT (2009). Deprem Haritaları. Yapı Dünyası, Mesleki Bilim Teknik Haber Dergisi, 47-51.

G.11      ÖZMEN BÜLENT (2009). Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler, 140(41), 37-42.

G.12      ÖZMEN BÜLENT (2008). Ankara’nın Deprem Gerçeği. Sivil Savunma Dergisi, 50(194), 2-6.

G.13      ÖZMEN BÜLENT (2012). Deprem Nedir?. HOMUR(78), 6.

G.14      ÖZMEN BÜLENT, NURLU MURAT (1999). Deprem Bölgeleri Haritası ile İlgili Bazı Bilgiler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni(99), 32-35.

G.15      ERSOY ŞÜKRÜ, NURLU MURAT, GÖKÇE OKTAY, ÖZMEN BÜLENT (2017). 2016 Yılında Dünyada ve Türkiye’de Meydana gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi, Mavi Gezegen, sayı 22, 13-27, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 

G.16   ÖZMEN BÜLENT (2017). Ülkemizde Deprem Gerçeği: Yaptıklarımız, Yapamadıklarımız, 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi, 8-11 Ekim, Bildiriler Kitabı (Baskıda), İstanbul. 

G.17   ÖZMEN BÜLENT (2021). 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin 22. Yılında Bazı Tespit ve Öneriler, sayfa 16-21, sayı 6, Ağustos, Loji TV Lojistik Dergisi.

H. Editörlük

H.1            Özmen, B., (Editör), 2013, Afet Eğitimi Etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 339 sayfa, Ankara. (Hazırlayanlar: Baker, Ö.E., Caner, A., Kaya, M.K., Tezcan, F., Güler, S.Y.,) (Bu el kitabı öğretmenlere yönelik yapılacak afet eğitimlerinde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere Bakanlık Makamının 11/09/2013 tarihli ve 38772063/20/2416020 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.)

H.2            Özmen, B., (Editör), 2013, Temel Afet Bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 320 sayfa, Ankara. (Bu el kitabı öğretmenlere yönelik yapılacak afet eğitimlerinde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere Bakanlık Makamının 11/09/2013 tarihli ve 38772063/20/2416020 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.)

H.3            Özmen, B., (Editör), 2013, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 01-05 Nisan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 532 sayfa, Ankara, ISBN: 978-605-01-0459-2.

H.4            Özmen, B., (Editör), 2013, Afet Eğitiminde Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 27 sayfa, Ankara. (Hazırlayanlar: Baker, Ö.E., Yonehara, A.,) (Bu el kitabı öğretmenlere yönelik yapılacak afet eğitimlerinde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere Bakanlık Makamının 11/09/2013 tarihli ve 38772063/20/2416020 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.)

H.5            Can, H., Özmen, B., (Editör), 2010, Türkiye’nin Deprem Gerçeği Paneli Kitabı (Editörler: Prof.Dr. Hüsnü CAN, Dr. Bülent ÖZMEN), 136 sayfa, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Ankara, ISBN: 978-975-507-192-3.

H.6            Pampal, S., Özmen, B., (Editör), 2008, Ankara’nın Deprem Tehlikesi ve Riski Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 172 sayfa, 2008, Ankara, ISBN: 978-975-507-168-8.

H.7            Özmen, B., Bağcı, G., (Editör), 2000, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, 224 sayfa, Ankara.

H.8           Özmen, B., 2017, Afet Yönetimi – I, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, 216 sayfa, ISBN: 978-975-06-2139-0 (1. Baskı).

H.9           Özmen, B., 2018, Afet Yönetimi – II, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı Ders Kitabı, 248 sayfa, ISBN: 978-975–06-2212-0 (1. Baskı).

I. Projelerde Yaptığı Görevler

I.1     Depremlere Karşı Psikososyal Dayanıklılık: İstanbul İlinde Hazırlıklı Olmayı Artırmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması, TUBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – Özel Çağrılar, Proje No: 121K636, Projenin Başlama Tarihi: 01/12/2021, Projenin Bitiş tarihi: 01/02/2024. Proje süresi 26 aydır. Projede danışman olarak yer almaktadır.    

I.2     Örgütsel Öğrenme Yaklaşımı İle Okulların Depreme Karşı Dirençliliğinin Artırılması Projesi, TUBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – Özel Çağrılar, Proje No: 121K651, Projenin Başlama Tarihi: 15/12/2021, Projenin Bitiş tarihi: 15/12/2023. Proje süresi 24 aydır. Projede danışman olarak yer almaktadır.

I.3     Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlanması Sürecine Destek Projesi. Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi. Proje 19/08/2021 tarihinde imza edilmiştir. Projede danışman olarak yer almıştır.

I.4     Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP) Amaç, Hedef ve Stratejilerini Oluşturma Projesi (2016), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.5   Afet Risklerinin Azaltılmasında Yönetişim ve Hesap Verebilirlik Değerlendirme Projesi (2013 – 2014), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.6         Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi (2013 – 2018), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Kalkınma Bakanlığı. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.7         Afete Hazır Okul Projesi (2013 – 2014), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.8         Yapısal Olmayan Afet Tehlike ve Risklerinin Azaltılması Temel ve Eğitici Eğitimi Programı Projesi (2014), Afyon İl Sağlık Müdürlüğü, ZAFER Kalkınma Ajansı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.9         School Based Education (Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi (2010 – 2013), Milli Eğitim Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.10         Ankara’nın Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi Projesi (2010 – 2012), Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.11         Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Programı. Projede eğitmen olarak yer almıştır.

I.12         Ankara Yöresi Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağının Kurulması Projesi (2007), Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.13         Ankara’da Taksi Duraklarının Yer Seçim Kararlarının CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile İrdelenmesi Projesi (2007), Ankara Şoförler Odası Cemiyeti ve Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulama Anabilim Dalı. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.14         Türkiye Deprem Bölgeleri Haritaları ve Yönetmeliklerinin Gelişimi Projesi (2006), Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.15         Deprem Tehlike Haritasının Kurallarının Ortaya Konulması ve Örnek Bir Çalışma (Bursa), Marmara Deprem Acil Yeniden Yapılandırma Projesi. Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.16         Karabük İlinin Afet Tehlikesi ve Riskinin Saptanması, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, DPT Projesi (2005). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.17         Kastamonu İlinin Afet Tehlikesi ve Riskinin Saptanması, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, DPT Projesi (2001). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

I.18         Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi Projesi (1993), Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA). Projede araştırmacı olarak yer almıştır.

İ. Atıflar

Web of Science göre yayınlarıma 169 atıf yapılmıştır.

Google Akademik’e göre yayınlarıma 762 atıf yapılmıştır.

(https://scholar.google.com.tr/citations?user=QM-TJGAAAAAJ&hl=tr)